27 mei 2019

GHOR en netwerken

Ghor Netwerken

“Mensen helpen, samenbrengen en gezamenlijk oplossingen bedenken, daar word ik blij van”, vertelt Heidi. Heidi is Hoofd bureau GHOR Twente. En de dingen waar zij blij van wordt, zijn zaken waar alle collega’s van de GHOR dagelijks mee bezig zijn. “De GHOR is de verbinder tussen zorg en veiligheid van partijen binnen de witte keten. Dit zijn de ziekenhuizen, Ambulance Oost, huisartsen GGD en verpleeg- en verzorgingshuizen”, legt Heidi uit. “En we werken veel samen met bureau Acute Zorg Euregio. We hebben met dezelfde organisaties en partijen te maken. Zij in de dagelijkse zorg. Wij in de opgeschaalde zorg.”

Monitoring zorgcontinuïteit
“Tussen de dagelijkse zorg en de opgeschaalde zorg zit een deel overlap. Maar de afstemming tussen Bureau Acute Zorg en de GHOR is goed. Daarom gebeuren er geen dingen dubbel. Eén van de zaken die we samen opgepakt hebben is de monitoring zorgcontinuïteit. Hierbij hebben tijdens de eerste maanden van het jaar dagelijks gekeken welke effecten de griepgolf had op de capaciteit in ziekenhuizen.“

Vervoersplan
“Dankzij mijn werk krijg ik bij veel organisaties de kans om in de keuken te kijken. Daarbij valt me op dat iedereen veel dingen op dezelfde manier doet, maar dat niet allemaal van elkaar weet. Als we daarover meer contact hebben, kunnen we zaken makkelijker en sneller organiseren. Mijn taak is om die partijen bij elkaar te brengen en samenwerking te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het vervoersplan zorgcontinuïteit. Enkele jaren geleden hebben we een pilot georganiseerd om tot een vervoersplan zorgcontinuïteit te komen. Dit plan is om te zorgen dat bij bijvoorbeeld een brand in een verzorgingstehuis de evacuatie van minder mobiele cliënten goed en snel kan verlopen. Helaas hebben zorginstellingen te kampen met een tekort aan geld en tijd. Daarom is het plan niet toegepast. Maar de pilot heeft er wel toe geleid dat een aantal zorginstellingen nagedacht hebben over dit soort situaties. Zij hebben ondertussen samen geregeld hoe ze in crisissituaties omgaan met evacuaties. Een mooi resultaat om trots op te zijn.”

Goede contacten
“De contacten tussen de GHOR en de samenwerkingspartners zijn goed. Natuurlijk kan er bij een incident of tijdens een oefening ook wel eens iets mis gaan. En juist doordat we elkaar goed weten te vinden en elkaar kennen, durven we ook fouten bespreekbaar te maken. Iedereen is er op gericht om samen met en van elkaar te leren.”

Als voorbeeld van de samenwerking noemt Heidi een oefening met een brand in een ziekenhuis. De hulpdiensten vroegen om de eerste 3 etages te ontruimen. Maar het ziekenhuis gaf aan dat er niet zomaar een plek was om de patiënten ‘even naar toe te brengen’, dus vroeg of er ook andere mogelijkheden waren. Door samen naar de noodzaak en mogelijkheden te kijken, kwam men tot een creatieve oplossing die voor beide partijen acceptabel was.

Ontwikkeling GHOR
GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening in de Regio. De GHOR bestaat nu een aantal jaar waarin de rol veranderd is. Heidi vertelt hoe: ”in het begin ondersteunden we geneeskundige partners in planvorming rampen- en crisisbeheersing. Daarin zijn zij nu volwassen geworden. Onze rol verschuift richting informatiemanagement. Hoe kunnen we onze ketenpartners daarin faciliteren? Wat zijn de cijfers van hulpverlening bij festivals de afgelopen jaren en welke impact heeft die op de voorbereiding van evenementen? Maar ook actuele beelden van griep om ziekenhuizen te helpen bij een goede stroomlijning van beschikbaarheid van bedden. De juiste informatie helpt om aan de voorkant goede afspraken te maken.”

Wat merkt Twentse bevolking van de GHOR?
De GHOR werkt vooral samen achter de schermen. Inwoners van Twente hebben niet direct met de GHOR te maken. Wat merken zij van de werkzaamheden van de GHOR? Heidi: ”De GHOR helpt de haar geneeskundige partners bij een goede voorbereidingen op rampen en crises. De medewerkers van de geneeskundige partners zijn goed opgeleid, getraind en geoefend en weten wat zij moeten doen bij grote calamiteiten. De processen met hulpverleningsorganisaties sluiten goed op elkaar aan. Hierdoor blijft zorg gecontinueerd tijdens rampen en crises. En dat is voor inwoners een fijne gedachte.”