ghor_rgb

Disclaimer

  Aansprakelijkheid
  Hoewel GHOR Twente de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website, aanvaardt GHOR Twente geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan.

  De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. GHOR Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

  Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

  Copyright
  Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto's is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor toestemming is verleend door GHOR Twente.

  Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van ghortwente.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van GHOR Twente.

  Privacy
  Ghortwente.nl hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers. Informatie over bezoekers aan ghortwente.nl wordt alleen maar gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en voor statistische verwerking. GHOR Twente draagt zorg voor het niet verzamelen en opslaan van identificeerbare persoonsgegevens.

  Verwijzing andere websites
  Ghortwente.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van ghortwente.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van ghortwente.nl. GHOR Twente is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. GHOR Twente geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

  Overig
  GHOR Twente mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. GHOR Twente is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.