ghor_rgb

Partners GHOR

  Ambulancehulpverlening

  Twente kent een Regionale Ambulancevoorziening (RAV), die verantwoordelijk is voor het ambulancevervoer in de regio. In Twente wordt alle vervoer geleverd door Ambulance Oost. Voor de GHOR is de ambulancehulpverlening essentieel voor het proces acute gezondheidszorg, de grote ongevallen en flitsrampen waar spoedeisend vervoer van vele slachtoffers nodig is.

  GHOR Twente heeft een convenant afgesloten met Ambulance Oost voor het leveren van GHOR-functionarissen zoals de Officier van Dienst Geneeskundig. Daarnaast zijn een aantal medewerkers van de ambulancedienst opgeleid en inzetbaar als Algemeen Commandant geneeskundige zorg.

  Een belangrijke taak van Ambulance Oost is het in stand houden van een Meldkamer Ambulancevervoer (MKA). Deze meldkamer maakt deel uit van de gemeenschappelijke meldkamer Twente en vervult bij rampen en crises een spilfunctie voor alarmering en communicatie van de GHOR.

  Acute Zorg Euregio

  Twente valt onder het werkgebied van de Acute Zorg Euregio, waar onder andere de functie van het traumacentrum is ondergebracht. Het traumacentrum is het afstemmingspunt voor alle traumazorg in het verzorgingsgebied, dat bestaat uit Twente en Oost Achterhoek. Ook buiten de landsgrenzen is de Acute Zorg Euregio actief: er zijn intensieve contacten met de Duitse buren op het gebied van de acute hulpverlening.

  De Acute Zorg Euregio organiseert en faciliteert het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), waarin ketenpartners met elkaar afspraken maken over de acute zorg in reguliere en opgeschaalde omstandigheden. De directeur GHOR is lid van het ROAZ om de afstemming tijdens de opschaling bij rampen en crises te bewaken. Twee GHOR regio's zijn aangesloten bij de Acute Zorg Euregio; GHOR Twente en GHOR Noord- en Oost-Gelderland.

  Een belangrijke rol van de Acute Zorg Euregio is het beheren en verdelen van de OTO gelden, die het ministerie van VWS beschikbaar heeft gesteld voor het opleiden, trainen en oefenen van zorginstellingen. Ziekenhuizen, ambulancediensten, GGD'en, huisartsen en huisartsenposten zijn zelf verantwoordelijk voor een goede voorbereiding op crises en rampen. Dat houdt in dat er actuele plannen klaarliggen, dat de functionarissen die een rol hebben tijdens rampen en crises opgeleid, getraind en geoefend zijn. Voor de OTO inspanningen heeft het ministerie extra gelden beschikbaar gesteld. De GHOR heeft een belangrijke adviserende rol in de verdeling van deze extra middelen.

  Publieke gezondheidszorg

  De gemeenten in Twente kennen een gemeenschappelijke gezondheidsdienst, GGD Twente. Tot het takenpakket van de GGD behoren onder andere medische milieukunde, infectieziektenbestrijding, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek. Deze taken zijn erg belangrijk bij de uitvoering van het GHOR proces Publieke Gezondheidszorg. De GGD Twente kent een eigen GGD Rampenopvangplan (GROP) waarin de organisatie van de GGD bij (dreiging van) rampen en crises is beschreven.

  Ziekenhuizen

  Twente kent twee ziekenhuizen: Ziekenhuisgroep Twente met vestigingen in Almelo en Hengelo en Medisch Spectrum Twente met vestigingen in Enschede en Oldenzaal. Bij grote ongevallen en rampen stemt GHOR Twente met de ziekenhuizen af waar patiënten naar toe gaan. Daardoor kunnen de ziekenhuizen plotseling te maken krijgen met grote aantallen patiënten. Daar moeten de ziekenhuizen op voorbereid zijn, niet alleen op de spoedeisende hulpafdeling, maar ook artsen en verpleegkundigen die werken op de IC's en in de operatiekamers. De ziekenhuizen kennen hun eigen Ziekenhuis Rampenopvangplannen (Zirop) waarin staat beschreven hoe het ziekenhuis handelt in bijzondere omstandigheden.

  Naast de rampen van buiten kan een ziekenhuis ook zelf getroffen worden door een calamiteit: brand, stroomuitval, ernstig personeelstekort door een ziektegolf. Ook daarop dient het ziekenhuis voorbereid te zijn om er voor te zorgen dat de patiëntenzorg zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

  Geestelijke gezondheidszorg

  Mensen die een ramp of ernstig ongeval hebben meegemaakt kunnen hierdoor geestelijk getraumatiseerd raken en te kampen krijgen met PTSS (posttraumatische stress-stoornis). Het is daarom van belang tijdig te onderkennen waar mogelijk problemen ontstaan en in te grijpen als het nodig blijkt. Voor de GHOR betekent de invulling van het proces Publieke Gezondheidszorg dat er bij rampen een kernteam voor psychosociale hulpverlening opgeroepen kan worden via de GGD. Dit team staat onder leiding van een kernteamleider en is in staat snel opvangteams te mobiliseren met deskundige medewerkers uit diverse instellingen voor maatschappelijke dienstverlening. Belangrijke partners in Twente zijn de GGZ instellingen Mediant, Dimence, organisaties voor Maatschappelijke dienstverlening en Bureau Slachtofferhulp.

  Het Nederlandse Rode Kruis

  Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) ondersteunt de GHOR organisatie met speciaal opgeleide vrijwilligers, de noodhulpteams. De noodhulpteams zijn onderdeel van Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Deze groep is in staat bij rampen snel opgeroepen te worden zodat er binnen een uur een team op het rampterrein is. Zij zijn in staat binnen een half uur een complete shelter op te zetten en lichtgewonden op te vangen en te verzorgen. 

  Huisartsenzorg

  De rol van de huisartsen in crises en rampen komt steeds meer in beeld. Tijdens flitsrampen kunnen huisartsen een rol spelen in opvangcentra voor licht gewonden. Echter, ook tijdens bijvoorbeeld een grieppandemie kan een beroep gedaan worden op huisartsen om informatie te leveren over het verloop van de ziektegolf of om ingezet te worden in een van de zorghotels waar grieppatiënten worden opgevangen. Ook als er bijvoorbeeld een ongeval met gevaarlijke stoffen is geweest is het van belang dat huisartsen op de hoogte zijn en specifieke symptomen signaleren. Twente kent bijna 300 huisartsen, daarom is coördinatie belangrijk. De huisartsenkring en de huisartsenposten spelen hierin een belangrijke rol en kunnen ook in bijzondere omstandigheden van grote waarde zijn.

  De huisartsen in Twente zijn verenigd in de LHV Huisartsenkring Twente. Er zijn twee huisartsenposten: Dienstverlening Oost Nederland met vestigingen in Enschede, Hengelo en Oldenzaal en de Centrale Huisartsenpost Almelo.

  Hulpdiensten

  Bij grote ongevallen en rampen zijn naast de ambulance de politie en de brandweer als eerste op het plaats incident. Daarom zijn  Brandweer Twente en Politie Twente belangrijke samenwerkingspartners. Ook de Twentse gemeenten zijn een belangrijke partner voor de oppakken. Deze samenwerking wordt multidisciplinaire samenwerking genoemd. Steeds vaker komen ook andere partijen aan tafel in de multidisciplinaire samenwerking: Waterschap Regge en Dinkel, Rijkswaterstaat, energieleveranciers, Prorail, Openbaar Ministerie en Defensie zijn bekende voorbeelden.

  De samenwerking tussen hulpdiensten komt heel duidelijk tot uiting in de gemeenschappelijke meldkamer die gevestigd is aan de Demmersweg in Hengelo. Het is het kloppend hart voor alarmering, informatievoorziening en coördinatie bij alle spoedeisende hulp.

  Gemeenten

  Twente is een regio van 14 gemeenten. Op het gebied van rampenbestrijding kent elke gemeente een eigen organisatie, die actief wordt bij crises en rampen. Aan het hoofd staat de burgemeester als "opperbevelhebber" bij de rampenbestrijding. Geadviseerd door zijn beleidsteam zal hij belangrijke beslissingen moeten nemen. De gemeente is verantwoordelijk voor vele belangrijke processen tijdens de rampenbestrijding: opvang en verzorging van getroffenen, registratie van slachtoffers en van schade, milieuzaken, uitvaartverzorging, bestuurlijke processen, nazorg na de ramp of crisis. Steeds belangrijker wordt de voorlichting over de situatie, ook een gemeentelijk proces.

  De Twentse gemeenten zijn: