15 maart 2022

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt Veiligheidsregio Twente samen met de Twentse gemeenten ervoor dat Oekraïense vluchtelingen in deze regio terecht kunnen voor opvang. Ook GHOR Twente draagt haar steentje bij.

Samen met de Twentse gemeenten werkt Veiligheidsregio Twente er aan om zo snel mogelijk 1.000 mensen tijdelijk te kunnen huisvesten, en daarna aan nog eens 1.000 mensen onderdak te bieden. Daarnaast houden we ons bezig met cyber-gerelateerde zaken, maatschappelijke onrust en genees- en gezondheidskundige hulp. 

Inzet GHOR voor opvang

Deze opgave vraagt ook veel van de GHOR. Een aantal GHOR collega’s is inmiddels aangesloten bij diverse overlegstructuren. Ook de overige collega’s van de GHOR verrichten ondersteuning op diverse vlakken. De GGD heeft in samenwerking met de GHOR een adviserende rol omtrent gezondheidsaspecten van de opvanglocaties. Ook geeft de GGD advies rondom het tegengaan van coronabesmettingen op de opvanglocaties.  

Geneeskundige hulp

Daarnaast is het van belang dat de vluchtelingen ook genees- en gezondheidskundige hulp kunnen krijgen wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld van een huisarts en als zij medicatie nodig hebben van een apotheek. Of hulp van een verloskundige, fysiotherapeut of een tandarts. Ook is er aandacht voor geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulp. Samen met de regionale partners heeft GHOR Twente een faciliterende rol in het beschikbaar maken van het zorgnetwerk.